《Scientific Reports》:Mitochondrial DNA Haplogroups and Neurological Outcomes of Ischemic Stroke
2016-05-26 15:15:12

 Biyang Cai1*, Zhizhong Zhang1*, Keting Liu2, Wenping Fan1, Yumeng Zhang1, Xia Xie2, Minhui Dai1,

Liping Cao3, Wen Bai4, Juan Du5, Qiliang Dai1, Shuyu Zhou1, Hao Zhang1,6, Wusheng Zhu1, Minmin Ma1,
Wenhua Liu1, Xinfeng Liu1 & Gelin Xu1
{关闭窗口}