《International Journal of Cardiology》:Angioplasty and stenting in middle cerebral artery
2014-05-19 16:56:08

Yunyun Xiong a,1, Wenhua Liu a,1,ZhimingZhou b,HangLin c,MinLin c, Jianlin Liu d,

GuozhongNiu e,Wei Wang f,YiJia g ,Thomas W.Leung h, Dezhi Liu a,XiaobingFan a,QinYin a, Wusheng Zhu a,

Minmin Ma a, Renliang Zhang a, GeorgeLiu i, Shang Wang j,GelinXu a, Xinfeng Liu a,

Article history:
Received 14 February 2014
Accepted 29 March 2014
Available online 6 April 2014
Keywords:
Angioplasty
Ischemic stroke
Middle cerebral artery
Stent
Registry

 

{关闭窗口}